תנאי שימוש


ברוכים הבאים לאתר www.metchy.com אנא קראו את תנאי השימוש הבאים ("התנאים") בקפידה למען תהיו מודעים לזכויות ולחובות המשפטיות שלכם
כללי
האתר מספק שירות מקוון (online) ברשת האינטרנט ובין היתר שירותי תיווך לתרומות קבוצתיות בין עמותות ארגונים או יחידים (להלן: " המתרימים ") לבין תורמים (להלן: "התורמים ").

האתר משמש כפלטפורמה באמצעותה יכולים המתרימים להציג את הקמפיין לקהל התורמים הפוטנציאלים, להציב יעדי גיוס כלליים ופרטיים, וכן שהתרומות יוכפלו ע"י קבוצת מכפילים, והתורמים מצידם יכולים לתרום לקמפיינים של המתרימים, ובכך יכולים המתרימים להגדיל את הכנסותיהם. אם הקמפיין מתנהל באמצעות יצירת קמפיין גיוס המונים בשיטת הכל או כלום, הן המכפילים והן התורמים מתחייבים לתרום אך ורק אם היעד יושג.

עצם השימוש באתר או בכל שירות הקיים בו, כולל מבלי להגביל, ביקור וגלישה באתר, מהווה הסכמתך להיות כפוף לתנאים אילו בין אם כמבקר, או כמנהל קמפיין או במסגרת כל שימוש אחר באתר.

המשתמש ו/או המבקר באתר, ו/או המבצע כל פעולה באתר, או מבצע שימוש בשירות הקיים באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומסכים לקבלם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה.

Metchy.com שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1. אין לראות באתר או באמור בו משום המלצה למימון פרויקט כלשהו.

2. לתשומת ליבכם: אתר מצ'י סגור בשבתות ובחגי ישראל. לא ניתן להכנס לאתר וכן לא ניתן לתרום או לפתוח קמפיין באתר. האתר נסגר באופן אוטמטי ונפתח חזרה במוצאי השבת או החג.

3. אתר מצ'י מאובטח ע"י פרוטוקול, SSL ואמצעי אבטחה נוספים, כמו"כ ביצוע עסקאות האשראי מאובטחים בתקנים מחמירים ע"י חברות הסליקה המאושרות ע"י חברות האשראי ישראכרט ויזה ועוד, מובהר, כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אבטחתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמתרימים ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לאתר.

4. גלישה באתר משמעותה שלגולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם עקב פריצות ,חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר.

5. כמו״כ לא תהיה לגולש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על כל פעולת שנעשות באתר ו/או בזמני התגובה שלו ,וזאת ,הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות דומות.

6. מתרימים ו/או משתמש באתר או דרך האתר, מסכים כי חברת מצ'י ו/או בעלי האתר ו/או כל מי מטעמה יכולה לעשות כל שימוש ביצירה שהועלה לאתר וללא תמורה כולל פרסום או הפצה של היצירה בכל אמצעי או דרך טכנולוגית כזו או אחרת. מצ'י לא תהא מוגבלת בכל צורה שהיא.

7. החברה תהא רשאית למחוק, לערוך, לשנות, לעצב מחדש, כל חומר שהעלו המשתמשים לשירות.

8. האחריות על זכויות היוצרים תחול על מנהל עמותה ו/או המשתמש שהעלה את היצירה לאתר מצ'י.

9. כל מידע המפורסם באתר הוא באחריותו הבלעדית של האדם שפרסמו.

האתר מאפשר את קיומה של הפלטפורמה בלבד, בה העמותה והתורמים מתקשרים באמצעות האתר, ואינה מהווה חלק ו/או צד במערכת היחסים הנוצרת בין הצדדים, ו/או ליישב מחלוקות בין המתרימים לתורמים.

בשימושך באתר הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה ובגיל 18 לפחות.

משתמש הקצה

משתמש הקצה הינו כל אדם שבוחר לעשות שימוש ו/או לבקר באתר, בין אם הוא תורם, מנהל עמותה, מכפיל, מתרים או מבקר באתר (להלן: "משתמש הקצה").

יובהר כי זכותו של משתמש הקצה לשימוש באתר הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה לצד שלישי.

משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על פרטיותו ו/או סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או למידע אותו הוא מעלה לאתר.

משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה וכי החברה אינה ו/או לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או אובדן מידע. כמו כן, ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקתו השוטפת ו/או בשל נסיבות התלויות ו/או בלתי תלויות בחברה. בנוסף, יתכן שהגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. משתמש הקצה פוטר את החברה מכל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שעלול להיגרם ו/או ייגרם לו עקב האמור לעיל.

החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק פרסומו של כל קמפיין ו/או שירות ו/או מוצר, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

לחברה שמורה הזכות לבטל תרומה מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתידרש לכל נימוק, לרבות בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

ציוד

משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד") ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.

החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

כללי התנהגות למשתמש הקצה

האתר הינו קניינה הבלעדי של החברה. כל פעילות באתר תהא בהתאם לתנאי השימוש ולמטרה חוקית בלבד.

אין לשים תוכן שתומך בהוצאת דיבה ולשון הרע שנאה או אלימות או אלימות מילולית, לחברה שמורה הזכות למחוק כל תוכן כפי ראות עיניה.

משתמש קצה, לא ישנה כל חלק באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה; לא ישלח כל חומר פרסומי (למעט חומר פרסומי שאושר מראש ובכתב על ידי החברה), דואר זבל, מכתבי שרשרת וכדומה; לא יעלה לאתר תוכן המכיל וירוסים או כל קוד, תוכנה או קבצים בעלי פוטנציאל טכני פוגעני. הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה.

כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מגביל ו/או מונע ו/או מפריע ו/או מהווה או עלול להוות פגיעה למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.

מימון/גיוס קמפיינים באתר

כל אחד מן המתרימים, יכול להעלות באתר קמפיין במסגרתו הוא מציע לתורמים את האפשרות לתרום. במסגרת הקמפיין מפרסם מנהל הקמפיין את תנאי הסף של הקמפיין – יעד הגיוס (המהווה סכום מינימום להצלחת הגיוס) ("תנאי הסף").

במידה והקמפיין אם הוא בשיטת הכל או כלום לא השיג את תנאי הסף – לא מתבצע חיוב עסקה כלשהו בכרטיס האשראי של התורם, ומנהל העמותה אינו נחשף לפרטי התורמים.

במידה והקמפיין השיג את תנאי הסף – כל אחד מבין התורמים מחויב בגין התרומה שתרם במסגרת הקמפיין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קמפיין/מימון המונים כלשהו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התרומות באתר

חיוב התורם יתבצע על ידי חברת סליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס אשראי מתאים שנמסר על ידי משתמש הקצה. חיוב התורם יתבצע בהגעה ליעד הגיוס שהוצב ע״י מנהל העמותה. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את הכרטיס של התורם לא יהיה למנהל העמותה כל תביעה. הכספים שייגבו יועברו לעמותה בהתאם להסכם מול חברת האשראי או הסליקה.

יצויין כי לא ניתן יהיה לבצע החזר כספי לתורם, בכל אופן שהוא.

החברה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, וללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל תרומה,

לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע ביצוע תרומה.

3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך הקמפיין.

אחריות

היעדר אחריות

משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בכל עניין הנובע משימושו באתר.

החברה, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים וכל הבא מטעמם אינם מצהירים ו/או מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצר אשר הובטח כי יסופק באמצעות האתר.

הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס " AS IS " ו- " available". החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, לרבות אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

התכנים באתר מוצגים באחריות המתרימים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של התכנים, טיבם, עידוד לתמיכה בהם וכיו״ב.

החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין בכל אחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע כל פעולה באתר.

החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי הקצה באתר ו/או כל צד שלישי העושה שימוש באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק לרבות נזק עתידי ו/או פוטנציאל אשר נגרם למשתמש הקצה ו/או לצדדים שלישיים עקב שימוש באתר.

הגבלת אחריות

בשום מקרה, החברה לא תשא באחריות ו/או חבות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד הנובע ו/או קשור להוראות הסכם זה.

בשום מקרה לא תהא חבותה ואחריותה של החברה, גבוהה מהסך ששולם על ידי משתמש הקצה בגין אותה פעילות ו/או קמפיין.

שיפוי ושחרור

משתמש הקצה מסכים בזאת לשפות ולפצות את החברה ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ומי מטעמם בעקבות כל תביעה ו/או דרישה, לרבות אך לא רק בגין הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

משתמש הקצה פוטר באופן מלא את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעולה של העמותה

וכן מאשר בזאת שימוש בנתונים המוזנים באתר לרבות כתובת מייל וטלפון.

אחריות המתרים

המתרים הנו האחראי הבלעדי לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה ו/או לכל גוף שלישי, בהקשר לתרומה.

המתרים פוטר בפטור מלא ומוחלט את החברה, מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ומי מטעמה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, נזק, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

מדיניות וקניין רוחני

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

האתר על כל מרכיביו הנו הקניין הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים והוא יהיה האחראי הבלעדי להפרות כאמור.

על ידי הצגת חומר בפומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור.

משתמש הקצה מתיר גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לחברה את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו.

האמור בסעיף זה יחול לטובתה של החברה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל זה למטרה יחידה שהינה לפרסם ולשווק את הפרויקטים ללא קבלת אישור מהיזמים, אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בקניין הרוחני של היזמים.

אנו עושים כל מאמץ כדי ליצור חוויית גלישה ושירות נעימים ויעילים באתר מצ'י, במקרה של אי שביעות רצון ו/או להצעת ייעול ו/או לכל שאלה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה באימייל info@metchy.com

מצ'י והנהלת האתר מאחלים לכם גלישה מהנה.